Dirgahayu Korps Marinir 15 November 1945 - 15 November 2022 "Jalesu Bhumyamca Jayamahe"  

Dirgahayu Korps Marinir 15 November 1945 - 15 November 2022 "Jalesu Bhumyamca Jayamahe"  

DIRGAHAYU KORPS MARINIR

Dirgahayu Korps Marinir 15 November 1945 - 15 November 2022 "Jalesu Bhumyamca Jayamahe"